Followers

17 Oktober 2010

How to create private folder without software.

Saja suka2 nak post1. Buka Notepad dan copy code dibawah ini kemudian save as dengan nama locker.bat
2. Buka File locker.bat maka automatic dibuat folder dengan nama locker.
3. Simpan file yang ingin kita sembunyikan ke folder locker
4. tuka password dibawah perintah ini sesuai dengan yang kita inginkan kemudian save as dengan nama file sama.
5. Kemudian buka file locker.bat sekali lagi maka akan ada tulisan "are you sure u want to lock the folder ? (Y/N) isikan dengan Y maka folder akan tersembunyi
6. Untuk membukanya buka file locker.bat kemudian isikan passwordnya maka folder akan kembali lagi.CODEcls

@ECHO OFF

title Folder Locker

if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK

if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)

set/p "cho=>"

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to Unlock folder

set/p "pass=>" if NOT %pass%==type your password here goto FAIL

attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Locker

echo Locker created successfully

goto End

:End*kalau nak lebih safety, locker.bat tu di winrar dan letak password.. sebab locker.bat dpt di edit semula...


credit from : www.syok.org

Tiada ulasan: